ប្លក់ឆេន (Blockchain)

ធនាគារ និង​ឧស្សាហកម្ម​បម្រើសេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានគេមើលឃើញ​ថា​មាន​ការផ្លាស់ប្ដូរ​ទាំងស្រុង​លើ​ការយល់ឃើញ​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ប្លក់ឆេន (Blockchain)។...

អានបន្ថែម

ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មីៗបំផុតនៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក


ក្រុមហ៊ុន FOINS


អំពី​យើងខ្ញុំ
អំពី​យើងខ្ញុំ
ផ្សារហ៊ុន សអរ
ផ្សារហ៊ុន សអរ
រូបិយប័ណ្ណ​ឌីជីថល
រូបិយប័ណ្ណ​ឌីជីថល
ផលិតផលមិនទាន់កែឆ្នៃ
ផលិតផលមិនទាន់កែឆ្នៃ
សាច់ប្រាក់
សាច់ប្រាក់
ទាក់ទងយើងខ្ញុំ
ទាក់ទងយើងខ្ញុំ
អាចរកទាញយកបាន
អាចរកទាញយកបាន
ទាញយក​កូនកម្មវិធី​លើ​ទូរសព្ទដៃ​ជាផ្លូវការ​របស់យើង​នៅថ្ងៃនេះ។
FOINS គឺជា​កម្មវិធី​អប់រំ​ចំណេះដឹង​មួយ។ យើង​មិន​ជួញដូរ​សញ្ញាប័ណ្ណ និង​ទទួល​អត្ថប្រយោជន៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ណា​មួយ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ផលិតផល​កម្មវិធី និង​សេវាកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទេ។
រក្សា​សិទ្ធិ​គ្រប់​យ៉ាង © 2016 - 2019